مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام (1390/11/26)     بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/11/1390 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 1,097,250 میلیون ریال به‌مبلغ 1,913,950 میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ816,700میلیون ریال) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 25/11/1390 لغایت تاریخ 25/01/1391 و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است.

 

شماره حساب

                                 بانک

                                 شعبه

822-32222222-1 انصار انقلاب زنجان

 

 

طراحی شده توسط شرکت چرخه داده های سبز. Copyright © 2011 IZMDC Group. All rights reserved